logo efs

Wrota” do pracy. Wsparcie osób bez zatrudnienia z terenu  LGD Morawskie Wrota

 

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie:

 • osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
 • w wieku 30+,
 • zamieszkujące gminy: Godów, Gorzyce, Mszana, Marklowice, Lubomia, Krzyżanowice

 

Uczestnicy projektu otrzymają następujące instrumenty wsparcia:

 • Kompleksową diagnozę i przygotowanie indywidualnych planów działania
 • Poradnictwo zawodowe
 • Analizę Potencjału Zawodowego
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia certyfikowane, zawodowe i miękkie dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

 

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie swojego potencjał zawodowego oraz zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego
 • Zdobycie nowych umiejętności i/lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe – zapłacimy Ci za czas Twojej nauki
 • Stypendium stażowe – zapłacimy Ci za czas Twojego stażu

Rekrutacja: od 01.03.2018 – 31.12.2018 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Dokumenty zgłoszeniowe (druk w kolorze) należy dostarczyć do biura projektu:

 • osobiście w godzinach 8:00-14:00 lub innych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (formularz dostępny w biurze projektu)
 • poprzez e-mail – wysyłając podpisany komplet na adres [email protected]
 • pocztą na adres: Biura Projektu: Firma szkoleniowa MG-edu  ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny RODO dla uczestników projektu

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych:

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. W ramach projektu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, email, inne niezbędne do realizacji projektu
 3. Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca PO KL, Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): [email protected];
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu „Wrota” do pracy. Wsparcie osób bez zatrudnienia z terenu LGD Morawskie Wrota” w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. W ramach projektu „Wrota do pracy” dane osobowe będą przetwarzać następujące podmioty:

– Beneficjent: Firma szkoleniowa MG-edu Małgorzata Gajda, ul. Czyżowicka 73, 44-300 Wodzisław Śląski

– Partner Projektu: Europejskie Centrum Edukacyjne – Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o.  ul. Szpitalna 17 A, I45-010 Opole

– Wykonawcy usług szkoleniowych i doradczych

6. W związku z przetwarzaniem, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych

– sprostowania danych,

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.
Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
.