logo efs

Wrota” do pracy. Wsparcie osób bez zatrudnienia z terenu  LGD Morawskie Wrota

 

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie:

 • osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
 • w wieku 30+,
 • zamieszkujące gminy: Godów, Gorzyce, Mszana, Marklowice, Lubomia, Krzyżanowice

 

Uczestnicy projektu otrzymają następujące instrumenty wsparcia:

 • Kompleksową diagnozę i przygotowanie indywidualnych planów działania
 • Poradnictwo zawodowe
 • Analizę Potencjału Zawodowego
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia certyfikowane, zawodowe i miękkie dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

 

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie swojego potencjał zawodowego oraz zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego
 • Zdobycie nowych umiejętności i/lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe – zapłacimy Ci za czas Twojej nauki
 • Stypendium stażowe – zapłacimy Ci za czas Twojego stażu

Rekrutacja: od 01.03.2018 – 30.09.2018 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Dokumenty zgłoszeniowe (druk w kolorze) należy dostarczyć do biura projektu:

 • osobiście w godzinach 8:00-14:00 lub innych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (formularz dostępny w biurze projektu)
 • poprzez e-mail – wysyłając podpisany komplet na adres [email protected]
 • pocztą na adres: Biura Projektu: Firma szkoleniowa MG-edu  ul. Szkolna 7, 44-353 Olza
.
Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
.