Informacje wstępne

 1. Właścicielem i administratorem strony – www.mg-edu.pl jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Czyżowicka 73 NIP: 639-170-17-20
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu świadczy usługi szkoleniowe wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 • 1 Zobowiązania Placówki
 1. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń „MG-edu” zobowiązuje się do:
 1. udostępnienia materiałów szkoleniowych do 24 godzin roboczych od momentu opłacenia zamówienia przez Klienta z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach np. czasowe zamknięcie placówki, siła wyższa, awaria zewnętrznych systemów informatycznych.
 2. udostępnienia zakupionego kursu oraz materiałów szkoleniowych w formie skryptów do pobrania na platformie szkoleniowej do czasu zakończenia nauki przez uczestnika!
  Kursant ma dostęp do treści kursu przez okres maksymalnie 365 dni i sam decyduje o terminie zakończenia kursu. Po zakończeniu kursu kursant traci dostęp do materiałów szkoleniowych przechodząc ze statusu KURSANT na status UCZESTNIK ZAKOŃCZONY. Po zakończeniu kursu nie ma możliwości ponownego wglądu w materiały szkoleniowe.
 3. wysyłki dokumentów ukończenia kursu do 3/7 dni roboczych od momentu ukończenia kursu na adres podany w formularzu zamówienia z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach o czym Kursanci zostaną powiadomieni na platformie lub e-mailowo (czasowe zamknięcie placówki, siła wyższa)
  • w przypadku zakupu kursów w pakiecie dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów z pakietu.
  • w przypadku zakupu kilku kursów w jednym zamówieniu dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zakończeniu wszystkich kursów z zamówienia.
  • w przypadku gdy dokumenty wysyłane są listem poleconym Centrum Szkoleń „MG-edu” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego.
 4. wsparcia e-mailowego/telefonicznego Kursanta w czasie trwania kursu oraz pomocy w przypadku wystąpienia trudności technicznych
 5. poszanowania godności osobistej Kursanta
 1. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń „MG-edu” ma prawo do:
 1. czasowego wstrzymania udostępniania zamówionych kursów w czasie prac serwisowych lub awarii zewnętrznych systemów informatycznych
 2. czasowego wstrzymania wysyłki dokumentów po ukończonych kursach w czasie przerwy urlopowej. Informacja o przerwie będzie każdorazowo pojawiała się na stronie internetowej z kilkudniowym wyprzedzeniem
 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty za kurs.
 2. Kursant otrzymując dostęp do platformy szkoleniowej akceptuje regulamin strony: https://platforma.mg-edu.pl
 3. Płatność za kurs następuje przed rozpoczęciem kursu zgodnie z aktualną ceną dostępną na stronie z kursem/produktem
 4. Płatność za kurs następuje:
 1. na konto bankowe Centrum szkoleń „MG-edu” Ul. Czyżowicka 73 44-300 Wodzisław Śląski Numer konta: mBank  64114020040000390263338347
 2. poprzez system płatności paynow
  • Podmiotem świadczącym usługę płatności paynow na rzecz Zamawiającego jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 522-304-78-92,
  • NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji dokonywanej za pośrednictwem paynow.
 3. Dokonując wpłaty na konto należy podać: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu lub numer zamówienia
 1. Opłata uwzględnia: uczestnictwo w kursie, materiały udostępnione na platformie szkoleniowej, test końcowy, dokumenty ukończenia kursu w języku polskim, które są przesyłane listem poleconym/kurierem w zależności od wybranej formy
 2. Dokumenty ukończenia kursu wystawiane są na dane z zamówienia i wysyłane na adres podany w zamówieniu. Zamawiający potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych wpisanych w formularz zamówienia. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie dokumentów z błędnymi danymi podanymi przez Zamawiającego.
 1. Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 70 % poprawnych odpowiedzi w teście. Certyfikat zawiera ocenę z kursu uzyskaną na podstawie testu sprawdzającego wiedzę. Zaświadczenie wystawiane jest na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Maksymalny termin ukończenia kursu to 365 dni od dnia rozpoczęcia nauki. Po upływie tego terminu kurs przepada, a Kursant zostaje wykreślony z listy uczestników.
  W przypadku niezrealizowania kursu w przeciągu 365 dni nie ma możliwości przedłużenia tego terminu, dostęp do kursu przepada.
 1. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Klient/Kursant/Zamawiający
  • potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych przyjmując pełną odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych danych do wystawienia dokumentów
  • wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.
 2. W przypadku podania danych dostępowych do indywidualnego konta uczestnika osobie trzeciej lub korzystania z konta osób nieuprawnionych – nie kursantów – Centrum Szkoleń MG-edu nie podnosi odpowiedzialności za szkody powstałe na koncie i ma prawo do usunięcia kursanta z kursu!
 1. Opłaty dodatkowe (opcjonalnie)
 • Certyfikat wysyłany poza granicę kraju: 25 zł.
 • Certyfikat w języku angielskim: 40 zł.
 • Wysyłka faktury przesyłką listowną: 10 zł.
 • Wysyłka potwierdzenia uczestnictwa w kursie: 40 zł (list polecony)
 • Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku np. podania w zgłoszeniu błędnego lub niedokładnego adresu, nieodebrania przesyłki w terminie – powodującego zwrot do Centrum Szkoleń MG-edu wysłanej przesyłki: 25 zł (list polecony), 50 zł (przesyłka kurierska).
 • Korekta i ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w zgłoszeniu błędnych danych przez Zamawiającego: 20 zł (list polecony) lub 30 zł (kurier).
 • Duplikat zagubionego dokumentu: 50 zł.

Uwaga! Duplikaty dokumentów mogą zostać wystawione maksymalnie do 1 roku od momentu zakończenia kursu

 • 3 Prawa i obowiązki Kursanta
 1. Kursant ma obowiązek:
 2. uregulowania należności za udział w kursie/szkoleniu
 3. sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line.
 4. wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.
 5. poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu
 6. szanować godność osobistą osoby prowadzącej
 7. Kursant ma prawo do:
 8. zapoznania się z treścią programu nauczania.
 9. dostępu do materiałów zamówionego kursu do czasu zakończenia nauki
 10. zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla placówki spraw
 11. przesyłania drogą mailową pytań dotyczących tematów omawianych w materiale szkoleniowych
 12. pobrania materiałów szkoleniowych z indywidualnego konta w celach niekomercyjnych
 13. otrzymania dokumentów po zakończeniu kursu
 14. odbycia kursu w przeciągu do 365 dni od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje przepadnięcie kursu w całości.
 15. jawnej oceny swojej pracy.
 16. do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu dostępu do materiałów kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • 4 Reklamacje
 1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na platformie.
 2. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy materiałów, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: [email protected] w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 5. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy.
 • 5 Informacje dodatkowe
 1. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku
  z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 1. Korzystanie z Platformy i dostęp do kursu  odbywa się poprzez transmisję danych na koszt Użytkownika/Kursanta.
 2. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika/Kursanta osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 3. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Platformie podlegają ochronie.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Centrum szkoleń MG-edu będą zamieszczane na stronie: www.mg-edu.pl/regulamin
 5. Zmiany Regulaminu  są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na stronie. Dla Kursantów obowiązująca jest treść regulaminu z dnia podpisania umowy.
 6. Prawa i obowiązki Klienta nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu
 7. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Centrum szkoleń MG-edu

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.

 

Administratorem Twoich danych jest NPKU Centrum szkoleń MG-edu (dalej zwane MG-edu) z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Cel przetwarzania danych: czytaj dalej