§1 Zobowiązania Placówki

 1. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń „MG-edu” zobowiązuje się:
 • do systematycznego przesyłanie lekcji kursu na podany w formularzu zamówienia adres e-mailowy lub udostępnienia zakupionego kursu na platformie szkoleniowej – w zależności od formy nauki wybranej przez Klienta/kursanta
 • w przypadku prośby Kursanta dostosowania nauki zgodnie z ustalonym z indywidualnym harmonogramem
 • wysyłki dokumentów ukończenia kursu do 3 dni roboczych od momentu ukończenia kursu na adres podany w formularzu zamówienia
 • wsparcia e-mailowego Kursanta w czasie trwania kursu
 • poszanowania godności osobistej Kursanta

 §2 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty za kurs
 2. Płatność za kurs następuje przed rozpoczęciem kursu zgodnie z aktualną ceną dostępną na stronie z kursem/produktem
 3. Płatność za kurs następuje na konto bankowe
  • Centrum szkoleń „MG-edu” Ul. Czyżowicka 73 44-300 Wodzisław Śląski
   Numer konta: mBank  64114020040000390263338347
  • lub poprzez system płatności online PayU
 • Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 • Warunkiem skorzystania z usługi płatności serwisu PayU jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu PayU dostępnego na stronie payu.pl.
 • NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do  serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo  transakcji dokonywanej za pośrednictwem PayU.
 1. Dokonując wpłaty na konto należy podać „Imię i nazwisko oraz nazwę kursu” lub numer zamówienia
 2. Opłata uwzględnia: uczestnictwo w kursie, materiały przesyłane drogą e-mailową lub udostępnione na platformie szkoleniowej, test końcowy, dokumenty ukończenia kursu w języku polskim, które są przesyłane listem poleconym.
 3. Opłaty dodatkowe (opcjonalnie)
 • Certyfikat wysyłany poza granicę kraju dopłata do ceny kursu 20 zł.
 • Certyfikat w języku angielskim 35 zł
 • Kurs w formie drukowanej (lekcje kursu bez załączników – wysyłane wraz z dokumentami ukończenia kursu) 35 zł
 • W przypadku podania w zgłoszeniu błędnego lub niedokładnego adresu, powodującego zwrot wysłanej przesyłki do Centrum Szkoleń MG-edu, ponowna wysyłka dokumentów nastąpi dopiero po wpłaceniu przez kursanta opłaty 15 zł.
 • Duplikat zagubionego dokumentu 15 zł.
 • Wysyłka faktury przesyłką listowną + 10 zł.
 1. W przypadku wyboru formy nauki na platformie Kursant akceptuje regulamin strony: platforma.mg-edu.pl
 2. Dokumenty ukończenia kursu wysyłane są na adres podany w zgłoszeniu. Certyfikat zawiera ocenę z kursu uzyskaną na podstawie testu sprawdzającego wiedzę. Zaświadczenie wystawiane jest zgodnie z rozporządzeniem MEN. Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 70 % poprawnych odpowiedzi w teście.
 3. Maksymalny termin ukończenia kursu to 1 rok od dnia rozpoczęcia nauki. Po upływie tego terminu kurs przepada, a Kursant zostaje wykreślony z listy uczestników.
 4. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Klient/Kursant:
  • potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych
  • wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.

§3 Prawa i obowiązki Kursanta

Kursant ma obowiązek:

 • uregulowania należności za udział w kursie/szkoleniu
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line.
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.
 • poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej

 Kursant ma prawo do:

 • Zapoznania się z treścią programu nauczania.
 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla placówki spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy
 • odbycia kursu w przeciągu 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje przepadnięcie kursu w całości.
 • jawnej oceny swojej pracy.
 • Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu pierwszej partii materiału (pierwszej lekcji) kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.

§4 Reklamacje

 1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na platformie. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
 2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: [email protected] w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 4. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy.