§1 Zobowiązania Placówki

 1. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń „MG-edu” zobowiązuje się:
 • do systematycznego przesyłanie lekcji kursu na podany w formularzu zamówienia adres e-mailowy lub udostępnienia zakupionego kursu na platformie szkoleniowej – w zależności od formy nauki wybranej przez Klienta/kursanta
 • w przypadku prośby Kursanta dostosowania nauki zgodnie z ustalonym z indywidualnym harmonogramem
 • wysyłki dokumentów ukończenia kursu do 3 dni roboczych od momentu ukończenia kursu na adres podany w formularzu zamówienia
 • wsparcia e-mailowego Kursanta w czasie trwania kursu
 • poszanowania godności osobistej Kursanta

 §2 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty za kurs
 2. Płatność za kurs następuje przed rozpoczęciem kursu zgodnie z aktualną ceną dostępną na stronie z kursem/produktem
 3. Płatność za kurs następuje na konto bankowe
  • Centrum szkoleń „MG-edu” Ul. Czyżowicka 73 44-300 Wodzisław Śląski
   Numer konta: mBank  64114020040000390263338347
  • lub poprzez system płatności online PayU
 • Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 • Warunkiem skorzystania z usługi płatności serwisu PayU jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu PayU dostępnego na stronie payu.pl.
 • NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do  serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo  transakcji dokonywanej za pośrednictwem PayU.
 1. Dokonując wpłaty na konto należy podać „Imię i nazwisko oraz nazwę kursu” lub numer zamówienia
 2. Opłata uwzględnia: uczestnictwo w kursie, materiały przesyłane drogą e-mailową lub udostępnione na platformie szkoleniowej, test końcowy, dokumenty ukończenia kursu w języku polskim, które są przesyłane listem poleconym.
 3. Opłaty dodatkowe (opcjonalnie)
 • Certyfikat wysyłany poza granicę kraju dopłata do ceny kursu 20 zł.
 • Certyfikat w języku angielskim 35 zł
 • Kurs w formie drukowanej (lekcje kursu bez załączników – wysyłane wraz z dokumentami ukończenia kursu) 35 zł
 • W przypadku podania w zgłoszeniu błędnego lub niedokładnego adresu, powodującego zwrot wysłanej przesyłki do Centrum Szkoleń MG-edu, ponowna wysyłka dokumentów nastąpi dopiero po wpłaceniu przez kursanta opłaty 15 zł.
 • Duplikat zagubionego dokumentu 15 zł.
 • Wysyłka faktury przesyłką listowną + 10 zł.
 1. W przypadku wyboru formy nauki na platformie Kursant akceptuje regulamin strony: platforma.mg-edu.pl
 2. Dokumenty ukończenia kursu wysyłane są na adres podany w zgłoszeniu. Certyfikat zawiera ocenę z kursu uzyskaną na podstawie testu sprawdzającego wiedzę. Zaświadczenie wystawiane jest zgodnie z rozporządzeniem MEN. Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 70 % poprawnych odpowiedzi w teście.
 3. Maksymalny termin ukończenia kursu to 1 rok od dnia rozpoczęcia nauki. Po upływie tego terminu kurs przepada, a Kursant zostaje wykreślony z listy uczestników.
 4. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Klient/Kursant:
  • potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych
  • wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.

§3 Prawa i obowiązki Kursanta

Kursant ma obowiązek:

 • uregulowania należności za udział w kursie/szkoleniu
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line.
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.
 • poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej

 Kursant ma prawo do:

 • Zapoznania się z treścią programu nauczania.
 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla placówki spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy
 • odbycia kursu w przeciągu 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje przepadnięcie kursu w całości.
 • jawnej oceny swojej pracy.
 • Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu pierwszej partii materiału (pierwszej lekcji) kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.

§4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji przebiegu całego procesu rekrutacji, nauki, walidacji, certyfikacji oraz w celach archiwalnych.
 2. Podanie wszystkich danych jest obowiązkowe i wynika z warunków rekrutacji.
 3. Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane są w celu wystawienia certyfikatu oraz zaświadczenia ukończenia kursu.
 4. Podanie niepoprawnych danych powoduje wystawienie błędnego dokumentu.
 5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 73
 7. Akceptując niniejszy regulamin Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum szkoleń MG-edu na potrzeby całego procesu kształcenia, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

§5 Reklamacje

 1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na platformie. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
 2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: [email protected] w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 4. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy.